nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài

UBND tỉnh Bắc Giang mới ban hành kế hoạch số 194/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).

Hội đồng hương Bắc Giang tại Đài Loan tổ chức chương trình giao lưu, tháng 10/2016 

(Ảnh do hội cung cấp)

Theo đó, kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các Sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của công tác NVNONN; nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối với NVNONN trong tình hình mới; Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác đối với NVNONN. Bảo đảm bám sát các chủ trương của tỉnh về công tác NVNONN, phát huy vai trò nòng cốt của các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và công tác NVNONN; Tuyên truyền, vận động, đề ra các chính sách, giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NVNONN nói chung và người Bắc Giang ở nước ngoài nói riêng đóng góp trí tuệ, tinh thần, vật chất xây dựng quê hương, đất nước.

Để thực hiện hiệu quả, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Làm tốt công tác thông tin  tuyên truyền; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và các hoạt động văn hóa, xã hội ; thu hút đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, kinh doanh; đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động; tăng cường bộ máy tổ chức làm công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện tốt cơ chế phối hợp, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng

Xem Nội dung chi tiết của kế hoạch tại đây

                                                                                                                                                  Trần Huấn (tổng hợp)

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10226785
  • Trong ngày:604
  • Trong tuần:11686
  • Trong tháng:369605
  • Trong năm:1279595