nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Cụm thi đua số II - Bộ Ngoại giao: Ký giao ước thi đua năm 2018

Cụm thi đua số II, Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 tại Bắc Ninh. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo và cán bộ của 11 Sở Ngoại vụ của các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên (Cụm Trưởng), Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Lào Cai, Hà Nội và Hòa Bình, là các đơn vị trong Cụm thi đua.

Lãnh đạo, cán bộ các Sở Ngoại vụ tham dự Hội nghị

 

          Tham dự Hội nghị, các thành viên trong Cụm trao đổi, thảo luận thống nhất Quy định về tổ chức hoạt động và nguyên tắc bình xét thi đua năm 2018; thảo luận thống nhất Tiêu chí chấm điểm thi đua của các đơn vị trong Cụm thi đua số II, Bộ Ngoại giao.

          Trong phiên thảo luận, các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình điều hành, thực thi nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình để các đơn vị trong Cụm cùng nhau nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại của các địa phương.

 

Bàn Chủ tọa gồm lãnh đạo các đơn vị: Sở Ngoại vụ Thái Nguyên (Cụm Trưởng); Sở Ngoại vụ Phú Thọ (Cụm phó 1) và Sở Ngoại vụ Bắc Ninh (Cụm Phó 2) điều hành Hội nghị

 

          Hội nghị đã tập trung bàn về Kế hoạch công tác Thi đua - Khen thưởng của Cụm năm 2018, theo đó, các đơn vị thành viên đã ký giao ước triển khai 9 nội dung thi đua chính gồm:

          Một là, Chấp hành và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh (Thành) ủy, HĐND, UBND tỉnh (thành phố); sự lãnh đạo, kiểm tra, hướng dẫn về các mặt công tác chuyên môn của Bộ Ngoại giao; Thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018;

          Hai là, Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Quyết định số 272- QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; Tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định xã hội trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới, Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế và Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc tổng tình hình mới; Đề án triển khai công tác ngoại giao kinh tế của Bộ Ngoại giao đến năm 2020; Tiếp tục đẩy mạnh Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020;

          Ba là, Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, tập trung các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến vận động, thu hút vốn FDI, ODA, NGO… cải thiện môi trường thu hút nguồn lực phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội;

          Bốn là, Tích cực mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các tổ chức quốc tế, địa phương nước ngoài; nâng cao hiệu quả việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; tăng cường và nâng cao hiệu quả xúc tiến kinh tế đối ngoại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa phương;

          Năm là, Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động ngoại giao văn hóa; thông tin tuyên truyền đối ngoại; thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác bảo hộ công dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh và phối hợp chặt chẽ các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, giữa đối ngoại với quốc phòng an ninh tại địa phương, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển;

          Sáu là, Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện kỷ cương công vụ, Quy chế văn hóa công sở, Quy chế dân chủ cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, không để xảy ra tham ô, lãng phí trong đơn vị;

Lãnh đạo 11 Sở Ngoại vụ ký giao ước thi đua năm 2018 dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao

 

          Bẩy là, Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi cho cán bộ, công chức, viên chức; gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước;

          Tám là, Đẩy mạnh phong trào thi đua thường xuyên, tổ chức có hiệu quả, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các địa phương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6 và đặc biệt là Nghị quyết 18,19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XII;

          Chín là, Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, nâng cao trình độ và đạo đức công vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh chống tham nhũng.

 

                                                                                                                                                       Thiện Quyên

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10226554
  • Trong ngày:373
  • Trong tuần:11455
  • Trong tháng:369374
  • Trong năm:1279364