nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XUẤT CẢNH

Thực hiện Quy chế số 07-QC/TU của Tỉnh ủy Bắc Giang ngày 01/02/2018 về Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bắc Giang; Quy định Quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 8/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Quy định Quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Ngoại vụ hướng dẫn quy trình thủ tục xuất cảnh của các cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và các đơn vị trên địa bản tỉnh như sau:

Đối với khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Các cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Các cơ quan gửi hồ sơ đề nghị cho phép xuất cảnh về Văn phòng Tỉnh ủy để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định; hồ sơ đề nghị được đồng gửi Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ để biết và phối hợp thẩm định.

 Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi công tác, học tập tại nước ngoài; đi tham quan du lịch hoặc đi giải quyết việc riêng từ 15 ngày trở lên: Các cơ quan gửi hồ sơ đề nghị cho phép xuất cảnh về Sở Ngoại vụ để thẩm định, trình Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quyết định (qua Văn phòng Tỉnh ủy).

 Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi thăm quan, du lịch riêng lẻ, đi theo đoàn hoặc đi giải quyết việc riêng dưới 15 ngày: Thủ trưởng các cơ quan, Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan; đồng thời gửi văn bản đồng ý đến Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh trước khi xuất cảnh 02 ngày làm việc để theo dõi, tổng hợp.

Hồ sơ đề nghị xuất cảnh bao gồm:

- Công văn đề nghị cho phép xuất cảnh của cơ quan (theo mẫu);

- Trường hợp xuất cảnh vì việc riêng, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin xuất cảnh có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu);

+ Đơn xin nghỉ phép có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu);

+ Chương trình làm việc hoặc tham quan du lịch (nếu có).

 Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh

Các đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách; Trưởng ban, phó trưởng các Ban thuộc Hội đồng nhân dân; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện: Các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị cho phép xuất cảnh về Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ để theo dõi và phối hợp thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định sau khi xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh không thuộc đối tượng quy định tại mục 2.1 khi  đi công tác, học tập tại nước ngoài; đi tham quan, du lịch hoặc giải quyết việc riêng tại nước ngoài từ 15 ngày trở lên: Các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị cho phép xuất cảnh về Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đồng gửi Sở Ngoại vụ phối hợp thẩm định trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh không thuộc đối tượng quy định tại mục 2.1 khi đi tham quan, du lịch riêng lẻ, theo đoàn hoặc đi giải quyết việc riêng dưới 15 ngày: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan; đồng thời gửi văn bản đồng ý đến Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh trước khi xuất cảnh 02 ngày làm việc để theo dõi, tổng hợp.

 Hồ sơ đề nghị xuất cảnh bao gồm:

- Công văn đề nghị cho phép xuất cảnh của cơ quan (theo mẫu);

- Trường hợp xuất cảnh vì việc riêng, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin xuất cảnh có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu);

+ Đơn xin nghỉ phép có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu);

+ Chương trình làm việc hoặc tham quan du lịch (nếu có).

Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã; đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội thuộc tỉnh, huyện, thành phố

 Các cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi đi công tác, tham quan du lịch hoặc giải quyế việc riêng tại nước ngoài: Các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị cho phép xuất cảnh về Văn phòng UBND tỉnh, đồng gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ để theo dõi và phối hợp thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi công tác, học tập tại nước ngoài; đi tham quan du lịch hoặc đi giải quyết việc riêng tại nước ngoài từ 15 ngày trở lên: Các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đề nghị cho phép xuất cảnh về Sở Ngoại vụ để thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi thăm quan, du lịch riêng lẻ, theo đoàn hoặc đi giải quyết việc riêng dưới 15 ngày: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan; đồng thời gửi văn bản đồng ý đến Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh trước khi xuất cảnh 02 ngày làm việc để theo dõi, tổng hợp.

 Hồ sơ đề nghị xuất cảnh bao gồm:

- Công văn đề nghị cho phép xuất cảnh của cơ quan (theo mẫu);

- Trường hợp xuất cảnh vì việc riêng, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin xuất cảnh có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu);

+ Đơn xin nghỉ phép có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu);

+ Chương trình làm việc hoặc tham quan du lịch (nếu có).

Đối với các đoàn hỗn hợp

Đối với các đoàn hỗn hợp, thành phần gồm các đối tượng thuộc mục 1, mục 2 và mục 3 các cơ quan, đơn vị (cơ quan chủ trì đoàn ra) gửi hồ sơ đề nghị xuất cảnh về Văn phòng UBND tỉnh, đồng gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ để theo dõi và phối hợp thẩm định, trình trình Thường trực Tỉnh ủy quyết định (qua Văn phòng Tỉnh ủy).

Đối với các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh:

 Lãnh đạo các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các cơ quan gửi hồ sơ đề nghị xuất cảnh về Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước khi xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy quyết định theo quy định.

Các cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Thủ trưởng các cơ quan xin ý kiến ngành dọc cấp trên theo quy định, đồng thời có văn bản thông báo gửi Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

Hồ sơ đề nghị xuất cảnh bao gồm:

- Công văn đề nghị cho phép xuất cảnh của cơ quan (theo mẫu);

- Trường hợp xuất cảnh vì việc riêng, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin xuất cảnh có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu);

+ Đơn xin nghỉ phép có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu);

+ Chương trình làm việc hoặc tham quan du lịch (nếu có).

Một số lưu ý khác:

- Cán bộ, công chức, viên chức không được tự ý xuất cảnh khi chưa được sự đồng ý hoặc cho phép của cơ quan có thẩm quyền bằng văn bản;

- Hồ sơ đề nghị xuất cảnh phải gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ trước khi dự kiến xuất cảnh ít nhất 06 (sáu) ngày làm việc;

- Văn bản đồng ý hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được đồng gửi về Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh trước khi xuất cảnh 02 ngày làm việc để theo dõi, tổng hợp;

- Các đoàn, cá nhân đi công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm về phải báo cáo đầy đủ, trung thực về kết quả chuyến đi, thời gian ở nước ngoài bằng văn bản cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và cho cơ quan quyết định cử đi chậm nhất là 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến đi; đồng thời thực hiện việc nộp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ về Sở Ngoại vụ trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh về Việt Nam để quản lý theo quy định;

- Các đoàn, cá nhân khi được Chủ tịch UBND tỉnh cử hoặc cho phép xuất cảnh sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến đi gửi báo cáo kết quả chuyến đi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp theo quy định;

- Cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên khi xuất cảnh ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh còn phải thực hiện theo các quy định của Đảng đối với đảng viên khi ra nước ngoài.

 Trần Huấn

 

                                                                                        

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10226796
  • Trong ngày:615
  • Trong tuần:11697
  • Trong tháng:369616
  • Trong năm:1279606