nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 28/9/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018.

Nội dung kế hoạch bao gồm: Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP; Thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và kế hoạch này. Kế hoạch đã xác định 29 nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trách nhiệm, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm cho từng sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây./.

Mai Hương

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342658
  • Trong ngày:526
  • Trong tuần:13101
  • Trong tháng:485478
  • Trong năm:1395468