nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Phòng Hợp tác quốc tế

1. Thông tin chung

Trưởng phòng: Ngô Thị Hồng Nhung

SĐT: 0204.3992.656

Email: nhungnth_sngv@bacgiang.gov.vn

2. Chức năng

Phòng Hợp tác quốc tế là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu về công tác đối ngoại Đảng; hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế, kinh tế đối ngoại, văn hoá đối ngoại, thông tin đối ngoại, công tác phi chính phủ nước ngoài, tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế, công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, quản lý hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

* Công tác đối ngoại Đảng

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Tỉnh uỷ xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đó;

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Tỉnh uỷ xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy theo các lĩnh vực đã được phân công. Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

* Công tác tham mưu, tổng hợp

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về công tác đối ngoại của tỉnh theo các lĩnh vực đã được phân công.

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án về công tác đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh theo các lĩnh vực đã được phân công của phòng. Tổ chức thực hiện, theo dõi và đôn đốc và báo cáo việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

* Công tác hợp tác quốc tế

- Là đầu mối giúp lãnh đạo Sở tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh; đề án thành lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài.

- Tham mưu xây dựng, duy trì mối quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

* Công tác kinh tế đối ngoại

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện của các ngành, đơn vị có liên quan, thực hiện báo cáo theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư tại địa phương theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tham mưu lãnh đạo Sở trong việc quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của địa phương nước ngoài theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

* Công tác văn hóa đối ngoại

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đó;

-  Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại địa phương và việc xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài;

* Công tác thông tin đối ngoại

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh;

- Cung cấp thông tin liên quan đến địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền;

- Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với phóng viên, báo chí nước ngoài; cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và biên soạn Bản tin đối ngoại của Sở.

* Công tác phi chính phủ nước ngoài

- Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định;

- Tham mưu trong việc quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

- Giúp Lãnh đạo Sở thẩm định các khoản viện trợ phi dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại;

* Công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:

- Tham mưu lãnh đạo Sở quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế;

* Công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại địa phương.

- Tham mưu Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch, ký kết các thoả thuận quốc tế và triển khai thực hiện các điều ước quốc tế;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế đã ký kết; tổng hợp, báo cáo những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại địa phương.

* Các công tác khác

- Là thường trực Tổ biên – phiên dịch của Sở;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân tại địa phương;

- Đề xuất và chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo sở làm việc với các đoàn khách nước ngoài hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức trong và ngoài nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Các tin khác

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10238187
  • Trong ngày:537
  • Trong tuần:537
  • Trong tháng:381007
  • Trong năm:1290997