nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Phi chính phủ nước ngoài và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, vận động viện trợ

Tổ chức phi chính phủ (Non-Governmental Organizations, gọi tắt là NGOs) từ lâu đã tồn tại trên thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau với mục đích là cứu trợ nhân đạo đối với nạn nhân chiến tranh, thiên tai và nghèo đói. Hiện nay, các nước trên thế giới còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau khi đưa ra định nghĩa về tổ chức phi chính phủ.

Đoàn các nhà tài trợ của tổ chức YWAM thăm địa bàn dự án tại huyện Lục Nam.

Tuy nhiên, sự khác biệt này chủ yếu là do cách tiếp cận, tiêu chí, mục đích phân loại, đánh giá khác nhau. Theo Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ là một tổ chức không vì lợi nhuận, không thuộc chính phủ; được tổ chức theo các cấp địa phương, quốc gia và quốc tế; thực hiện các chức năng  trợ giúp nhân đạo, chuyển tải ý kiến người dân đến với chính phủ; giám sát việc thực hiện chính sách và khuyến khích người dân tham gia vào các tổ chức xã hội dân sự tại cộng đồng. Tại Việt Nam, có các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và phi chính phủ trong nước, trong đó, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được xác định là các “tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân, hoặc các hình thức tổ chức xã hội, phi lợi nhuận khác, được thành lập theo luật pháp nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác tại Việt Nam” (Theo khoản 1, Điều 2, Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 1/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam).

Đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam

Trong rất nhiều năm qua, các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã có những đóng góp quan trọng vào các thành tựu tích cực trong lĩnh vực giảm nghèo, hỗ trợ phát triển, trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam.

Gian trưng bày của tỉnh Bắc Giang tại Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức PCPNN.

Qua các năm, số lượng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đã tăng mạnh. Hiện có trên 900 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ với Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam chủ yếu là xoá đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, giảm thiểu ảnh hưởng do thiên tai, giáo dục, y tế, cung cấp nước sạch và tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo. Chương trình viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đặc biệt tập trung vào những vùng còn nghèo, vùng sâu, vùng xa và ngày càng tập trung hơn vào các lĩnh vực phù hợp với các ưu tiên và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, đặc biệt là xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Sự trợ giúp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn bao gồm cả chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ, nâng cao dân trí, chăm sóc y tế, phổ cập giáo dục... Các chương trình, dự án viện trợ PCPNN đã đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần cải thiện môi trường, cải thiện và nâng cao chất lượng sống của người dân vùng dự án, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đối tượng hưởng lợi đặc biệt là các nhóm đối tượng chịu nhiều rủi ro và thiệt thòi như: phụ nữ, trẻ em tật nguyền, dân tộc ít người; góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên cả nước.

Tình hình thực hiện, triển khai các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017, tại tỉnh Bắc Giang, từ năm 2013 đến nay, công tác xúc tiến, vận động và tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan. Giai đoạn 2013-2016, toàn tỉnh đã tiếp nhận và triển khai khoảng 130 chương trình, dự án với tổng giá trị cam kết khoảng 10,5 triệu USD, giá trị giải ngân đạt khoảng 7,3 triệu USD, bằng 70% giá trị cam kết. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh cũng tiếp nhận 30 khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị hơn 700 nghìn USD. Hiện có hơn 20 tổ chức có giấy đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh. Một số tổ chức liên tục duy trì và tăng giá trị viện trợ hàng năm cho các ngành và địa phương trong tỉnh, như các tổ chức: GTV, YWAM, Đông Tây Hội ngộ (EMW), CIAI - Ý.

Các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần đáng kể cải thiện các dịch vụ xã hội (xây dựng công trình y tế, trường học, kênh mương nội đồng, đường giao thông, nước sạch, v.v.), nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào vùng dự án và phát triển bền vững phù hợp với các chương trình mục tiêu của tỉnh.

Một số nhìn nhận, đánh giá trong công tác quản lý nhà nước về viện trợ và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh

Công trình do tổ chức PLAN tài trợ tại huyện Lục Nam

Tỉnh Bắc Giang luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến hoạt động viện trợ nhân đạo, phát triển kinh tế - xã hội trong khuôn khổ pháp luật Nhà nước Việt Nam. Thực hiện Quy chế quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 497/2014/QĐ-UBND ngày 06/08/2014, Quy chế Phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 608/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang, Quy chế phối hợp giữa Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang trong công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp đã thực hiện tốt công tác phối kết hợp trong quản lý, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức; tổng hợp tình hình hoạt động và thực hiện báo cáo theo đúng quy định. Các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài triển khai tại tỉnh đều được tiếp nhận, quản lý và sử dụng đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

Nhìn chung, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đều chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và quy định của các cơ quan chức năng tại địa phương; tuân thủ việc đăng ký hoạt động, kịp thời xin gia hạn giấy phép theo đúng quy định; thể hiện tinh thần hợp tác cao, theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các chương trình, dự án do tổ chức mình tài trợ. Trong hoạt động chưa có biểu hiện phức tạp liên quan tới chính trị, an ninh - quốc phòng và tôn giáo.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động tại địa phương, cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang còn nhận thấy một số hiện tượng như:

- Một số tổ chức đến viện trợ phi dự án cho tỉnh nhưng không làm các thủ tục theo đúng quy định tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Quyết định 497/2014/QĐ-UBND ngày 6/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Một số dự án triển khai kém hiệu quả, tiến độ triển khai chậm, sử dụng và phân bổ kinh phí chưa hợp lý, kinh phí chi trực tiếp cho hỗ trợ người dân ít nhưng dành quá nhiều kinh phí cho việc trả lương cán bộ dự án và triển khai các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền nâng cao nhận thức.

- Một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài đưa người nước ngoài đến địa phương làm việc nhưng không làm thủ tục xin phép UBND tỉnh hoặc vi phạm mục đích nhập cảnh như sử dụng thị thực du lịch để đến địa phương triển khai các hoạt động của dự án.

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình dự án của các chủ khoản viện trợ chưa được tiến hành thường xuyên, kịp thời.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong thời gian tới

Thứ nhất, thường xuyên phổ biến, quán triệt tới các cấp, các ngành, địa phương các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý hoạt động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các địa phương đối với vai trò, ý nghĩa của nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thứ hai, xây dựng các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến thực hiện khảo sát và triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, tăng cường công tác giám sát và đánh giá thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, củng cố và tăng cường năng lực các cơ quan đầu mối về công tác phi chính phủ nước ngoài.

Thứ tư, thành lập bộ phận chuyên trách có đủ trình độ, năng lực và có kinh nghiệm để thực hiện vận động, tiếp nhận, quản lý dự án sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại địa phương. 

Thứ năm, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan khác để nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trên cơ sở đó có sự chủ động đăng ký tiếp nhận dự án ở các lĩnh vực địa phương có nhu cầu; gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có thiện chí và mời đến tìm hiểu, triển khai các dự án viện trợ tại địa phương.

Thứ sáu, tích cực, chủ động nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương có kinh nghiệm làm tốt công tác vận động, quản lý hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Thứ bảy, các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan liên quan trong thực hiện các chương trình dự án đảm bảo có hiệu quả và đúng quy định; thực hiện đánh giá những tác động của các dự án phi chính phủ nước ngoài tới đời sống kinh tế, xã hội của ng­ười dân trong vùng dự án.  

Thứ tám, trong quá trình tiếp nhận, triển khai thực hiện dự án tại địa phương, thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phi chính phủ nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn, rút ra bài học kinh nghiệm về công tác vận động, thu hút, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài để từ đó hạn chế những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động và quản lý, sử dụng nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh./.

Tùng Thu

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10330311
  • Trong ngày:754
  • Trong tuần:754
  • Trong tháng:473131
  • Trong năm:1383121