Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Quy định điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 12/2014/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

 

Theo đó thông tư này quy định về điều kiện vay nước ngoài của Người cư trú là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không được Chính phủ Bảo lãnh.

Điều kiện vay nước ngoài cần đảm bảo các nguyên tắc.

Bên đi vay và các khoản vay nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện chung và điều kiện bổ sung tương đối với từng khoản vay nước ngoài cụ thể.

Bên đi vay có trách nhiệm tuân thủ quy định tại thông tư này và các quy định tại Thông tư  này và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi ký kết và thực hiện các khoản vay nước ngoài.

Ngân hàng nhà nước giám sát việc tuân thủ điều kiện vay nước ngoài của Bên đi vay thông qua việc xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài. Đối với các khoản vay không thuộc đối tượng đăng ký với Ngân hàng Nhà nước, Bên đi vay tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các điều kiện quy định tại Thông tư này.

Thỏa thuận vay nước ngoài

Thỏa thuận vay nước ngoài phải được ký kết bằng văn bản trước khi thực hiện giải ngân khoản vay và không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vay ngắn hạn nước ngoài, thỏa thuận vay nước ngoài phải được ký kết bằng văn bản trước hoặc vào thời điểm thực hiện giải ngân khoản vay và không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện về đồng tiền vay nước ngoài

Với điều kiện về đồng tiền vay, theo Thông tư, đồng tiền vay nước ngoài là ngoại tệ.

Vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam (VNĐ) chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:

Bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô;

Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận được chia bằng VNĐ từ hoạt động đầu tư trực tiếp của bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại bên đi vay;

Các trường hợp khác khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp.

Thông tư này có hiệu lức từ ngày 15 tháng 5 năm 2014.

Bãi bỏ các quy định tại Chương II Thông tư 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp.

Các thỏa thuận vay nước ngoài của Bên đi vay đã có hiệu lực trước ngày Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận vay đã ký. Việc sửa đổi, bổ sung các thỏa thuận vay nước ngoài nêu trên từ ngày Thông tư này có hiệu lực chỉ được thực hiện khi nội dung sửa đổi phù hợp với quy định tại Thông tư này.

 

Dowload nội dung thông tư

 

Nguyễn Văn Tính

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9931904
  • Trong ngày:1102
  • Trong tuần:4780
  • Trong tháng:74724
  • Trong năm:984714