nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ » Giới thiệu sở ngoại vụ

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 

 

Lãnh đạo sở

2. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc thường trực

ĐTCQ: (0240) 3992269

Email: tuannq@bacgiang.gov.vn

Phó Giám đốc thường trực, thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Sở khi được uỷ quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những công việc được phân công và ủy quyền;

Tham mưu giúp Giám đốc Sở công tác hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế. Trực tiếp phụ trách công tác ngoại giao văn hóa; tuyên truyền và thông tin đối ngoại; quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài; công tác phi chính phủ nước ngoài; theo dõi, quản lý việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh

Phụ trách Trang thông tin điện tử và Bản tin đối ngoại, lĩnh vực công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Phối hợp chỉ đạo hoạt động của Công đoàn cơ quan

Trực tiếp phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế.

Phụ trách công tác thông tin đối ngoại và một số lĩnh vực dịch vụ của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại, gồm: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ thẩm định và cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của các đối tác nước ngoài; dịch vụ dịch thuật; tư vấn xuất khẩu lao động, tư vấn du học; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức các sự kiện có yếu tố nước ngoài.

Là báo cáo viên pháp luật của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc Sở phân công.

 

Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Tôn Thị Thiện Quyên

SĐT: 0240.3992.232.

Fax: 0240. 3992.238

Email: quyenttt_sngv@bacgiang.gov.vn

2. Chức năng

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổng hợp, đầu mối điều phối và phối hợp các hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; ứng dụng công nghệ thông tin; tài chính kế toán; hành chính, quản trị; văn thư - lưu trữ; lễ tân và đào tạo bồi dưỡng kiến thức đối ngoại; xây dựng cơ quan văn hóa; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; dân vận và một số công tác khác theo phân công của Giám đốc Sở.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

* Công tác tham mưu, tổng hợp:

- Xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Sở; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các chương trình, kế hoạch của Sở.

- Thông báo, truyền đạt ý kiến, văn bản, tài liệu chỉ đạo, điều hành của cấp trên đến các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, người lao động; giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, văn bản đó;

- Tổng hợp, tham mưu các báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở theo quy định.

* Công tác điều hành:

- Là đầu mối phối hợp các phòng liên quan giúp Lãnh đạo Sở xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh;

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy chế làm việc của Sở.

* Công tác tổ chức bộ máy:

- Tham mưu và tổ chức thực hiện việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ tiền lương, nghỉ hưu, thôi việc, buộc thôi việc và các chế độ chính sách sách đối với cán bộ, công chức, viên chức hành chính và sự nghiệp theo phân cấp quản lý;

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ, đào tạo của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

* Công tác cải cách hành chính:

-  Tham mưu trong công tác cải cách hành chính, duy trì hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại, giải quyết thủ tục hành chính của Sở theo cơ chế “một cửa hiện đại”; thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Sở, tham mưu, theo dõi, kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của cơ quan;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng thông tin trong hoạt động của Sở; quản trị và cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử của Sở.

* Công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, đề xuất, tổng hợp, báo cáo, đánh giá công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Hội đồng Sáng kiến của Sở.

* Công tác tài chính - kế toán:

- Tham mưu và thực hiện việc sử dụng và quản lý kinh phí ngân sách phục vụ hoạt động của cơ quan đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định hiện hành của nhà nước.

* Công tác hành chính – quản trị:

- Tổ chức quản trị hệ thống thông tin, liên lạc, mạng nội bộ trong cơ quan, phối hợp các phòng chuyên môn cung cấp thông tin, xử lý thông tin kịp thời chính xác phục vụ cho các hoạt động của Sở;

- Tham mưu và thực hiện mua sắm, bảo quản, sửa chữa trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, xây dựng cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở.

* Công tác văn thư – lưu trữ:

- Tổ chức quản lý văn bản đi - đến của Sở; kiểm tra thể thức văn bản và trình tự ban hành văn bản sau khi được Lãnh đạo Sở phê duyệt theo quy định của nhà nước; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan. Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nhà nước. Thực hiện việc quản lý, sử dụng con dấu theo quy định;

* Công tác lễ tân đối ngoại:

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại; chủ trì về lễ tân và hậu cần đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh hoặc quá cảnh tại địa phương;

- Tham mưu soạn thảo các công thư, công hàm đối ngoại để phúc đáp, chúc mừng tới các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về nghi lễ đối ngoại trong công tác đón tiếp khách nước ngoài của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh;

* Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối ngoại:

- Tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

* Công tác khác:

- Tham mưu triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tội phạm;

- Tham mưu triển khai công tác dân vận theo mục tiêu và nội dung của các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo;

- Tham mưu triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan theo quy định;

- Thực hiện công tác tạp vụ, vệ sinh, đảm bảo cảnh quan, môi trường làm việc tại trụ sở cơ quan; bảo vệ cơ quan; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ;

- Phối hợp tham mưu triển khai công tác dân quân tự vệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.  

Phòng Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng: 

SĐT: 0240.3992.656

Email: 

2. Chức năng

Phòng Hợp tác quốc tế là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu về công tác đối ngoại Đảng; hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế, kinh tế đối ngoại, văn hoá đối ngoại, thông tin đối ngoại, công tác phi chính phủ nước ngoài, tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế, công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, quản lý hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

* Công tác đối ngoại Đảng

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Tỉnh uỷ xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đó;

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Tỉnh uỷ xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy theo các lĩnh vực đã được phân công. Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

* Công tác tham mưu, tổng hợp

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về công tác đối ngoại của tỉnh theo các lĩnh vực đã được phân công.

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án về công tác đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh theo các lĩnh vực đã được phân công của phòng. Tổ chức thực hiện, theo dõi và đôn đốc và báo cáo việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

* Công tác hợp tác quốc tế

- Là đầu mối giúp lãnh đạo Sở tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh; đề án thành lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài.

- Tham mưu xây dựng, duy trì mối quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

* Công tác kinh tế đối ngoại

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện của các ngành, đơn vị có liên quan, thực hiện báo cáo theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư tại địa phương theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tham mưu lãnh đạo Sở trong việc quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của địa phương nước ngoài theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

* Công tác văn hóa đối ngoại

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đó;

-  Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại địa phương và việc xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài;

* Công tác thông tin đối ngoại

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh;

- Cung cấp thông tin liên quan đến địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền;

- Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với phóng viên, báo chí nước ngoài; cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và biên soạn Bản tin đối ngoại của Sở.

* Công tác phi chính phủ nước ngoài

- Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định;

- Tham mưu trong việc quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

- Giúp Lãnh đạo Sở thẩm định các khoản viện trợ phi dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại;

* Công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:

- Tham mưu lãnh đạo Sở quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế;

* Công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại địa phương.

- Tham mưu Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch, ký kết các thoả thuận quốc tế và triển khai thực hiện các điều ước quốc tế;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế đã ký kết; tổng hợp, báo cáo những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại địa phương.

* Các công tác khác

- Là thường trực Tổ biên – phiên dịch của Sở;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân tại địa phương;

- Đề xuất và chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo sở làm việc với các đoàn khách nước ngoài hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức trong và ngoài nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Phòng Lãnh sự và NVNONN

Trưởng phòng: Trần Văn Huấn

SĐT: 0240.3992.119

Email: huantv@bacgiang.gov.vn

2. Chức năng

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

* Công tác tham mưu, tổng hợp:

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về công tác đối ngoại của tỉnh theo các lĩnh vực đã được phân công.

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án về công tác đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh theo các lĩnh vực đã được phân công. Tổ chức thực hiện, theo dõi và đôn đốc và báo cáo việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

* Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; thẩm định, thống kê, tổng hợp các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật;

- Giúp Giám đốc Sở thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành, địa phương về việc lãnh đạo tỉnh tiếp khách nước ngoài. Thống kê, tổng hợp và báo cáo các đoàn vào thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh.

* Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

- Thực hiện quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; thu giữ, quản lý việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan quản lý công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình di trú công dân của tỉnh và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu lãnh đạo Sở biện pháp xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương; hướng dẫn và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Tham mưu lãnh đạo Sở xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Bắc Giang ở nước ngoài;

 - Tham mưu Lãnh đạo Sở tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự;

- Phối hợp thực hiện chương trình MIA (tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh) trên địa bàn tỉnh;

* Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

- Tham mưu triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

- Tham mưu cho Sở phối hợp với các Sở, ban, ngành trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong các hoạt động tại địa phương;

- Định kỳ tổng kết, đánh giá, đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại

Giám đốc: Tôn Thị Thiện Quyên

Phó Giám đốc: Trần Văn Huấn

Email: quyenttt_sngv@bacgiang.gov.vn

Số điện thoại: 0240.3992.162   Fax: 0240.3992.238

2. Chức năng

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có chức năng thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về thông tin kinh tế - xã hội phục vụ đối ngoại của tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực đối ngoại phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; hỗ trợ doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt dộng trên địa bàn tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm đối tác đầu tư và sản xuất kinh doanh.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Cung cấp, quảng bá thông tin đối ngoại nhằm phục vụ công tác thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế;

- Cung cấp thông tin đối ngoại trong nước và quốc tế đến với nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh; hỗ trợ thông tin về kinh tế thị trường, tập quán kinh doanh quốc tế cho các doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ;

- Tổ chức dịch thuật văn bản, tài liệu từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài và ngược lại; cung cấp dịch vụ phiên dịch cho các đoàn ra nước ngoài, các hội nghị, hội thảo quốc tế, các buổi đón tiếp, làm việc với người nước ngoài cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu;

- Tư vấn thủ tục đầu tư, thủ tục xuất nhập cảnh, cấp thẻ tạm trú, giấy phép lao động, dịch vụ làm hộ chiếu, visa, hợp tác xuất khẩu lao động, du học và các dịch vụ có yếu tố nước ngoài;

- Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trong nước và quốc tế cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh và cá nhân, tổ chức của tỉnh tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh ra nước ngoài;

- Hỗ trợ dịch vụ thuê đất, nhà xưởng, nhà ở, thuê chuyên gia, cung ứng lao động cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài; tư vấn, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức nước ngoài đặt văn phòng đại diện, văn phòn dự án trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong và ngoài Sở tư vấn, thực hiện dự án, các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

- Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định, tìm hiểu thông tin về tư cách pháp nhân và năng lực tài chính của các đối tác nước ngoài;

- Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ phục vụ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Phối hợp với các phòng thuộc Sở xuất bản các ấn phẩm đối ngoại; tư vấn thiết kế, cung cấp các dịch vụ liên quan đến quà lưu niệm, tặng phẩm, kỷ niệm văn hóa cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu;

- Tư vấn, hỗ trợ và thực hiện các dịch vụ hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự các loại giấy tờ, tài liệu và xin cấp hộ chiếu công vụ, công hàm.

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10328328
  • Trong ngày:1780
  • Trong tuần:17580
  • Trong tháng:471148
  • Trong năm:1381138