Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Tình hình kinh tế xã hội năm 2017

Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang đạt được kết quả nổi bật, 13/17 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra; đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 13,3%, tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ đạt cao hơn năm 2016. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 25,6%; dịch vụ tăng 8,2%. Quy mô GRDP của tỉnh (theo giá thực tế) ước đạt 69.060 tỷ đồng; GRDP bình quân/người ước đạt 1.850 USD.

Sản xuất công nghiệp

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo hỗ trợ, đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, giai đoạn 2016-2025.

Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, trong 6 tháng cuối năm, chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng đều có mức tăng xấp xỉ 30% so với cùng kỳ.  Phân theo thành phần kinh tế, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng cao nhất. Theo ngành sản xuất, ngành công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng chi phối và tăng trưởng cao nhất.

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2017 ước bằng 130,5% so với năm 2016; giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) đạt 114.375 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch, tăng 32,8% so với năm 2016, trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 6.555 tỷ đồng, bằng 89%, tăng 31,1%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 19.550 tỷ đồng, bằng 119,8%, tăng 16,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 88.270 tỷ đồng, bằng 127,4% kế hoạch, tăng 37,1%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng nông thôn mới

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá thực tế) đạt trên 27 nghìn tỷ đồng, bằng 99,4% so năm 2016, đạt 90% kế hoạch. Giá trị sản xuất của lĩnh vực nông nghiệp chiếm 89,4%, lâm nghiệp chiếm 4,6%, thủy sản chiếm 6%. Trên địa bàn tỉnh đã có 20 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả các sản phẩm chăn nuôi xuống thấp, nhất là thịt lợn hơi đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, tăng trưởng của ngành.

Trồng trọt: . Giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp đạt 92 triệu đồng, tăng 2,2% cùng kỳ, đạt 96,8% kế hoạch. Chăn nuôi: Sản lượng thịt hơi các loại đạt 219 nghìn tấn, giảm 3,8% so với năm 2016, đạt 95% kế hoạch. Lâm nghiệp: Toàn tỉnh đã trồng rừng được 8.320 ha, vượt 66% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 37,3%, đạt kế hoạch. Thủy sản: Diện tích nuôi thuỷ sản đạt 12.360 ha, tăng 0,3%,  sản lượng khai thác đạt trên 41 nghìn tấn, tăng 6,2% so với năm 2016.  Xây dựng nông thôn mới: Từ đầu năm đến nay, có 05 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đến hết năm 2017, toàn tỉnh sẽ có thêm 19 xã đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới.

 Lĩnh vực dịch vụ

Ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất (giá thực tế) ước đạt 34.445 tỷ đồng, đạt 90,3% kế hoạch, tăng 14,4% so với năm 2016.

Giá cả hàng hóa cơ bản ổn định; chỉ số giá tiêu dùng năm 2017 ước tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 22.190 tỷ đồng, vượt 0,9% kế hoạch, tăng 13,5% so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tiếp tục tăng cao, giá trị xuất khẩu ước đạt 6,2 tỷ USD, vượt 30,4% kế hoạch, tăng 70,8%; giá trị nhập khẩu ước đạt 6 tỷ USD, vượt 17,6% kế hoạch, tăng 58,1% so với năm 2016.

Ước năm 2017, tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 38.970 tỷ đồng, tăng 21,2%; dư nợ tín dụng đạt 37.510 tỷ đồng, tăng 20%; nợ xấu là 276 tỷ đồng, chiếm 0,7% tổng dư nợ, giảm 0,17% so với năm 2016.

Khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 23,9 triệu lượt người; khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 25,5 triệu tấn; doanh thu từ hoạt động vận tải đạt 3.650 tỷ đồng, tăng 15,5%.

Hạ tầng bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế  - xã hội và nhu cầu của nhân dân

Lượng khách du lịch năm 2017 tăng cao, ước đạt 1,13 triệu lượt khách, gấp 2,1 lần năm 2016, vượt 63,7% mục tiêu; doanh thu từ khách du lịch ước đạt trên 400 tỷ đồng.

Thu, chi ngân sách nhà nước

Ước chi ngân sách cả năm đạt 13.139 tỷ đồng, bằng 125,4% dự toán, tăng 18,6% so với năm 2016.

Chi ngân sách thực hiện điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả

thu ngân sách nhà nước đã đạt được kết quả khá, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5.625 tỷ đồng, vượt 21,7% dự toán, tăng 11,6%, trong đó thu nội địa là 4.625 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2016, bằng 119,8% dự toán,  thu thuế xuất nhập khẩu 1.000 tỷ đồng, bằng 131,6% dự toán. Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 2.670 tỷ đồng, bằng 96,6% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Đầu tư phát triển và thực hiện kế hoạch đầu tư công

Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của tỉnh tăng 7 bậc so với năm 2015, đứng thứ 33/63 tỉnh thành

Đến hết tháng 11/2017, toàn tỉnh đã thu hút được tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung quy đổi được 2,23 tỷ USD bằng 89,4% kế hoạch; trong đó cấp mới 139 dự án trong nước, vốn đăng ký 28.799 tỷ đồng (1,292 tỷ USD), 59 dự án FDI, vốn đăng ký 748,5 triệu USD, điều chỉnh cho 32 dự án FDI, vốn đăng ký bổ sung đạt 112,68 triệu USD, 12 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký bổ sung 388 tỷ đồng và 7 dự án đầu tư trong nước trong lĩnh vực khu dân cư, khu nhà ở với tổng vốn đầu tư là 1.471 tỷ đồng (66,8 triệu USD). Riêng về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh đứng thứ 8/63 về số dự án và thứ 11/63 tỉnh thành về vốn đăng ký.

Từ đầu năm đến ngày 30/11/2017 có 1.208 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 59,3%, vốn đăng ký 10.481 tỷ đồng giảm 6,7% so với cùng kỳ (không tính Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh, số vốn đăng ký năm 2017 tăng 44,8%).

Tổng vốn đầu tư công đến nay đạt 3.064 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn do tỉnh quản lý là 2.956 tỷ đồng, vốn bộ, ngành Trung ương là 108 tỷ đồng). Đến 30/10/2017, giá trị khối lượng thực hiện đạt 2.170 tỷ đồng, bằng 72%, giá trị giải ngân đạt 1.950 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch.

 Bảo vệ môi trường

Ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, làm cơ sở thu hút đầu tư các dự án chế biến, xử lý rác; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác, vận chuyển đất san lấp, sét làm gạch, hoạt động của các bến, bãi tập kết, kinh doanh vật liệu. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 57,6%, tỷ lệ thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 86,8%, tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt 79%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92,8%.  

Giáo dục và đào tạo

Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được duy trì trong tốp đầu cả nước. Toàn tỉnh có 230/230 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi;10/10 huyện, thành phố và 230 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Tỉnh Bắc Giang được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Ước đến hết năm 2017, tỷ lệ kiên cố trường lớp học đạt 86,9%, tăng 2,1%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 83,5%, tăng 2,2% so với năm 2016.

Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Công tác phòng chống dịch bệnh được chủ động triển khai, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ tỉnh đến xã duy trì hiệu quả; các dịch bệnh đều được phát hiện và xử lý kịp thời ngay. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiếp tục được đầu tư, từng bước hiện đại hóa trang thiết, phát triển kỹ thuật cao, thực hiện cải cách hành chính, thay đổi phong cách, thái độ phục vụ người bệnh

Ước đến hết năm, tỷ lệ xã, phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 94,3%, tăng 3,5%; số giường bệnh/1 vạn dân đạt 23,9 giường, tăng 1,1 giường so với năm 2016.

Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công tiếp tục được quan tâm thực hiện.. Tỷ lệ hộ nghèo ước còn 9,55%, giảm 2,17% so với năm 2016, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%, còn 41,78%.

Đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện hiệu quả hoạt động xây dựng và phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động gắn với đẩy mạnh hỗ trợ người lao động, giải quyết việc làm.Ước năm 2017, toàn tỉnh tạo việc làm cho 28.830 lao động (trong đó xuất khẩu lao động 3.670 người), đạt kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,5%, đạt kế hoạch đề ra.

 Hoạt động quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội được tăng cường. UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2017-2020.

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội từ năm 2017 có chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực, một số kết quả nổi bật: Tăng trưởng kinh tế đạt mức kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay và gần gấp đôi bình quân cả nước. Sản xuất công nghiệp tiếp tục bứt phá, môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi tạo niềm tin giúp các doanh nghiệp sản xuất ổn định, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Dịch vụ có chuyển biến tích cực, giá trị xuất nhập khẩu tăng mạnh, dư nợ tín dụng tăng cao. Thu hút đầu tư tăng mạnh, đứng trong tốp đầu cả nước về số vốn đăng ký. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường được quan tâm. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục tiếp tục có những đổi mới, duy trì là tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông đạt nhiều thành tích; tỷ lệ người dân tham gia BHYT vượt mục tiêu đề ra; chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngày càng được nâng lên. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Tai nạn giao thông được kiềm chế...

Hồng Nhung

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10132938
  • Trong ngày:2882
  • Trong tuần:21793
  • Trong tháng:275758
  • Trong năm:1185748