nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thủ tướng ban hành quy định về thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận không phải là điều ước quốc tế

Ngày 24-8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 36/2018/QĐ-TTg quy định về thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế.

Theo đó, tại Quyết định này đã đưa ra các nguyên tắc ký kết, thông qua và thực hiện thỏa thuận như sau: Tuân theo Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc phù hợp với đường lối đối ngoại của nước ta, nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và các nguyên tắc cơ bản khác của luật pháp quốc tế; Phù hợp với Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; không làm thay đổi, phát sinh hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Nhà nước hoặc Chính phủ, cơ quan, tổ chức, công dân của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.

Cơ quan đề xuất hoặc cơ quan khác được Thủ tướng Chính phủ phân công có trách nhiệm: Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến thỏa thuận quốc tế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với bên ký kết nước ngoài hoặc là văn bản mật; Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hoặc tự mình tiến hành biện pháp chỉ đạo, Điều hành hoặc biện pháp khác để thực hiện thỏa thuận; chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định cách hiểu và áp dụng quy định của thỏa thuận trong trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu và áp dụng quy định đó; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp thỏa thuận bị vi phạm;  xây dựng báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận thuộc phạm vi Điều chỉnh của Quyết định này gửi Bộ Ngoại giao chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 hằng năm, theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành, để tổng hợp đưa vào Báo cáo về tình hình công tác Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ; xây dựng báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đề xuất hoặc cơ quan khác được Thủ tướng Chính phủ phân công thực hiện thỏa thuận.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây.

Ngọc Quyên

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342543
  • Trong ngày:411
  • Trong tuần:12986
  • Trong tháng:485363
  • Trong năm:1395353