máy cắt plasma, máy khắc gỗ cnc, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thủ tục cử, cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài công tác không dùng ngân sách nhà nước hoặc vì việc riêng

1.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại Sở Ngoại vụ.

- Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Trụ sở làm việc liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3662.004/Fax: 0240.3992.238

- Thời gian tiếp nhận:

+ Mùa hè: Sáng: từ 07h00 đến 11h00; Chiều: từ 13h00 đến 16h00;

+ Mùa hè: Sáng: từ 07h30 đến 11h30; Chiều: từ 13h00 đến 16h00.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Ngoại vụ thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Bước 3: Trong thời hạn  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Ngoại vụ, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định về việc cán bộ, công chức, viên chức xuất cảnh.

Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện xuất cảnh, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên được xuất cảnh.

Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đủ không được phép xuất cảnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức.

Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ.

1.2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ.

- Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang, Trụ sở làm việc liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://hcc.bacgiang.gov.vn/

1.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

Hồ sơ xuất cảnh vì mục đích công vụ

- Văn bản của các ngành, địa phương, cơ quan đề nghị cử hoặc cho phép cán bộ, công chức đi nước ngoài (mẫu 3);

- Văn bản mời của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được cơ quan chức năng dịch sang tiếng Việt.

- Lịch trình của chuyến đi (nếu có).

- Các loại văn bản khác có liên quan (nếu có).

Hồ sơ xuất cảnh đi vì mục đích việc riêng

- Đơn xin xuất cảnh (mẫu 2).

- Văn bản của các ngành, địa phương, cơ quan cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài, trong đó nêu rõ kinh phí phục vụ chuyến đi.

- Các văn bản khác có liên quan (nếu có).

(Điều 6, Điều 7, QĐ 358/2016/QĐ-UBND)

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

1.4. Thời hạn giải quyết:  06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ đề nghị xuất cảnh phải gửi về Sở Ngoại vụ trước 6 ngày làm việc tính đến ngày dự kiến xuất cảnh để phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định. (Khoản 2, Điều 8, QĐ 358/2016/QĐ-UBND)

1.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức. 

1.6. Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.

1.7. Lệ phí: Không.

1.8. Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức  đi nước ngoài.

1.9. Mẫu tờ đơn, tờ khai: Có.

1.10. Yêu cầu điều kiện:

a) Đối tượng thực hiện TTHC phải là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (Luật Cán bộ công chức; Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, Nghị định số  65/2012/NĐ-CP); không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật (Điều 21, Nghị định 136/2007/NĐ-CP); đi công tác, đi thăm quan du lịch trên 15 ngày hoặc đi theo nhóm từ 02 người của 1 đơn vị

b) Đối với thành phần hồ sơ:

- Văn bản của các ngành, địa phương, cơ quan đề nghị cử hoặc cho phép cán bộ, công chức đi nước ngoài; trong đó nêu rõ: thông tin về họ tên; ngày tháng năm sinh; chức vụ, mã ngạch, hệ số lương của người đi nước ngoài (nếu đi công tác); nội dung, mục đích chuyến đi; thời gian ở nước ngoài; dự trù và nguồn kinh phí phục vụ chuyến đi.

 - Văn bản mời của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được cơ quan chức năng dịch sang tiếng Việt.

(Điều 6, Quyết định 358/2016/QĐ-UBND)

- Đơn xin nghỉ phép cần có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với các cá nhân đi nước ngoài vì việc riêng.

c) Cá nhân, tổ chức khi đi nước ngoài về phải báo cáo đầy đủ, trung thực về kết quả chuyến đi và thời gian ở nước ngoài bằng văn bản cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và cho cơ quan quyết định cử đi chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến đi (Khoản 3, Điều 5, QĐ 358/2016/QĐ-UBND). Mẫu báo cáo: mẫu 1.

1.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Luật cán bộ, công chức năm 2008;

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/ 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Quyết định số 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

Mẫu 1

TÊN CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....../....          

Bắc Giang, ngày.....  tháng....  năm...   

 

BÁO CÁO

Kết quả chuyến công tác, học tập, nghiên cứu tại ......

(Thời gian từ ngày.....tháng..... năm...... đến ngày.... tháng..... năm.....)

 

 
 

 

 

 

Được sự đồng ý của………….. tại Quyết định số…………/………. ngày…..tháng……năm...… về việc cử đoàn cán bộ gồm.... ông (bà)……......... do ông (bà).....………, (chức vụ) làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại nước ….. từ ngày ..... tháng...... năm..... đến ngày...... tháng....... năm....... Sau khi kết thúc chuyến công tác, đoàn công tác (cá nhân) xin báo cáo kết quả như sau:

1. Thành phần đoàn

.....

2. Mục đích chuyến đi

......

3. Lịch trình chuyến đi

......

4. Kết quả chuyến đi

4.1. Khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa nước (địa phương) nơi đến tại nước ngoài

.....

4.2. Kết quả làm việc, học tập, nghiên cứu

…....

5. Việc chấp hành các quy định pháp luật tại nước ngoài

..........

6. Kiến nghị, đề xuất:

Trên đây là kết quả chuyến công tác của đoàn công tác (cá nhân), báo cáo …....... (cơ quan cử/ cho phép đi)./.

Nơi nhận

TRƯỞNG ĐOÀN/NGƯỜI BÁO CÁO

- ...................;

- Sở Ngoại vụ;

- Lưu: VT.                                                                        

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)/

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

�i khai trên là đúng

 

            Ngày............tháng............năm.....................

 

 (Người xác nhận ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)  

 

Mẫu 2

TÊN CƠ QUAN

 

Số: ......./……

V/v đề nghị cử cán bộ/công chức /viên chức đi……….tại….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày....... tháng..... năm .....

 

Kính gửi:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

          Thực hiện Chương trình/Kế hoạch … tại Văn bản ......./Thư mời số: …. ngày …. của .... (Tên cơ quan/đơn vị mời) về việc ……………;

          Căn cứ yêu cầu / Để phục vụ / hoàn thành nhiệm vụ /công tác…được giao, Sở/Ban/Ngành…(Tên cơ quan/đơn vị/ doanh nghiệp nhà nước) cử ông/bà có tên dưới đi công tác nước ngoài, cụ thể như sau:

          1. Thành phần đoàn:

          1. Ông (bà):.......; sinh ngày.... tháng..... năm.....; chức vụ:........; mã ngạch:........; bậc.......; hệ số lương:........

          2. Ông (bà):.......; sinh ngày.... tháng..... năm.....; chức vụ:........; mã ngạch:...............; bậc..........; hệ số lương:........

          2. Nơi đến:……………………………………………………………..…..

          3. Tên đối tác làm việc (tổ chức/cá nhân):………………………………..

Địa chỉ:…………………………………Điện thoại:…………………........

          4Mục đích chuyến đi:……………………………………………………

          5. Thời gian: từ ngày:…/…./… đến ngày:…../…./......

          6. Kinh phí:

          - Nguồn: (Tên nguồn kinh phí ..../Tên chủ thể mời đài thọ; tổng số tiền)

          Đề nghị Sở Ngoại vụ xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Sở Ngoại vụ;
- ………….
- ………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

                                                                                                

ĐƠN XIN XUẤT CẢNH

Kính gửi: ..................................................................

1.Thông tin cá nhân:

Họ và tên:……………………………………….….........o Nam/  o Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................

Số hộ chiếu:………… Ngày cấp:.................... Có giá trị đến:...............

Chức vụ: ................................; đơn vị công tác:..........................................

o là Đảng viên o không là Đảng viên

2. Địa điểm nơi đến:...................................................................................

          3. Thời gian: từ:   ngày…..tháng …..năm…….....

  đến: ngày…..tháng…...năm…….....

4. Số lần đã xuất cảnh trong năm: ...........................................................

          5. Mục đích chuyến đi: (Ghi rõ mục đích xuất cảnh là gì ?)

o Thăm thân nhân:

Mối quan hệ: ......................................................................................

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thân nhân: .....................................

o Tham quan, du lịch theo đoàn      o Nghiên cứu, học tập

o Tham quan, du lịch tự do               o Mục đích khác (ghi rõ)……

6. Kinh phí chuyến đi: Ghi rõ nguồn tài chính phục vụ chuyến đi (nếu là nguồn kinh phí do tổ chức, cá nhân mời hoặc đài thọ cần gửi kèm theo thư mời): .................................................................................................................................

                                                   Bắc Giang, ngày…….tháng…..năm..........

         Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị                             Người làm đơn

                                   (Ký tên, đóng dấu)                                       (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:8511356
  • Trong ngày:1860
  • Trong tuần:8813
  • Trong tháng:367349
  • Trong năm:8511356