nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Ngoại vụ

Theo kết quả tự đánh giá và kết quả kiểm tra, rà soát của Tổ kiểm tra thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) – Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh, hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC sở Ngoại vụ năm 2018 đạt kết quả Tốt.

Tổ kiểm tra thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) – Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh làm việc tại Sở Ngoại vụ

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Ngoại vụ đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức; những nội dung cán bộ, công chức được biết, được tham gia ý kiến, được kiểm tra, giám sát đã được thực hiện toàn diện và đầy đủ, qua đó tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan đã đi vào nề nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, nội bộ cơ quan đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Các ứng xử trong cơ quan đều dựa trên cơ sở các Quy chế đã được ban hành do đó không để xảy ra mất công bằng hoặc thiên vị, mất đoàn kết nội bộ, tạo được khí thế thi đua, phấn khởi làm việc trong mỗi cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

Các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, điều động, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật xét nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn, thi đua, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức và người lao động đều được bàn bạc, thảo luận và qua trước tập thể và có sự tham gia của Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên; đảm bảo dân chủ và đồng thuận cao trong tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong cơ quan.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai, niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trung tâm Hành chính công và niêm yết công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở. Thực hiện đầy đủ chế độ công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đặc biệt các lĩnh vực tài chính, thuyết minh dự toán, quyết toán; mua sắm trang thiết bị, quản lý tài sản, trang thiết bị; việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai theo đúng quy định.

Các quy định, quy chế của cơ quan; của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các văn bản triển khai thực hiện QCDC được xây dựng, ban hành đầy đủ và triển khai một cách nghiêm túc, nâng cao hoạt động dân chủ trong cơ quan. Năm 2018, Sở Ngoại vụ đã rà soát, sửa đổi và ban hành mới 06 quy định, quy chế nội bộ gồm: Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc Sở trong thi hành công vụ; Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Sở; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử; Quy chế bộ về tổ chức cung cấp thông tin... Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Sở Ngoại vụ được kiện toàn; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện bài bản, có kế hoạch và phân công cụ thể.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC của Sở còn một số hạn chế như: việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ thường được tổ chức lồng ghép với hội nghị cơ quan; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, liên tục; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân còn hạn chế; một số cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của quy chế dân chủ, chưa mạnh dạn trong việc phê bình và tự phê bình trong hội nghị của cơ quan.

Nhăm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế của năm 2018, Sở Ngoại vụ đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện QCDC ở cơ quan gồm: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trong các hoạt động của cơ quan; thực hiện tốt những nội dung trong Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; (2) Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan với cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phong trào thi đua "Dân vận khéo"; (3) Thực hiện tốt công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; (4) Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách hành chính; (5) Thường xuyên rà soát, điều chỉnh các nội quy, quy chế của cơ quan để phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới; (6) Tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với cán bộ, công chức, người lao động; (7) Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của cán bộ, công chức và người lao động.

Thiện Quyên

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10244410
  • Trong ngày:2923
  • Trong tuần:6760
  • Trong tháng:387230
  • Trong năm:1297220