Skip to Content

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại tỉnh Bắc Giang (FOSIC) trực thuộc Sở Ngoại vụ cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị dịch cabin phục vụ hội nghị, hội thảo quốc tế trong và ngoài tỉnh Bắc Giang.

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

User Online: 4,344
Total visited in day: 1,519
Total visited in Week: 4,019
Total visited in month: 27,818
Total visited in year: 103,765
Total visited: 113,763

Bình chọn Bình chọn

Bạn hãy đánh giá giao diện cổng thông tin Sở Ngoại vụ?
% Votes
100% 2
a. Rất hợp lý
0% 0
b. Hợp lý
0% 0
c. Không hợp lý

Total Votes: 2