STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày hiệu lực Ngày ban hành Tệp tin
1 QĐ 03/QĐ-UBND QĐ sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang 18/03/2018 03/08/2018
2 07-QC/TU Quy chế về Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bắc Giang Tỉnh ủy Bắc Giang 02/01/2018 02/01/2018
3 68/2017/NĐ-CP Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp Chính phủ 25/05/2017 25/05/2017
4 358/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định quản lý và trình tự. thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang 20/06/2016 20/06/2016
5 643/QCPH-CPVNGD-SNV Quy chế phối hợp giữa Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn - Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang 29/04/2016 29/04/2016
6 108/2016/QH13 Luật Điều ước Quốc tế Quốc Hội 01/07/2016 09/04/2016
7 NQ 27/NQ-CP Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQ số 36/NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 Chính phủ 05/04/2016 05/04/2016
8 1170/2016/NQ-UBTVQH13 Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 17/03/2016 17/03/2016
9 247/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho cán bộ công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016-2020 Thủ tướng Chính Phủ 16/02/2016 16/02/2016
10 11/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Chính phủ 01/04/2016 03/02/2016
11 89/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang 01/02/2016 01/02/2016
12 07/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Chính phủ 10/03/2016 25/01/2016
13 40/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Thủ tướng Chính Phủ 07/01/2016 07/01/2016
14 37-QĐ/TU Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Bắc Giang Tỉnh ủy Bắc Giang 28/12/2015 28/12/2015
15 608/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang 13/11/2015 03/11/2015
16 82/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về miễn thị thực cho người Việt Nam định cưu ở nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam ở nước ngoài hoặc công dân Việt Nam Chính phủ 15/11/2015 24/09/2015
17 72/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại Chính phủ 22/10/2015 07/09/2015
18 64/2015/NĐ-CP Nghị định quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN Chính phủ 15/10/2015 06/08/2015
19 177/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang 15/05/2015 05/05/2015
20 497/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý viện trợ và hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang 16/08/2014 06/08/2014

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 7,972
Tổng số trong ngày: 421
Tổng số trong tuần: 420
Tổng số trong tháng: 24,219
Tổng số trong năm: 100,166
Tổng số truy cập: 110,164