Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Tình hình vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN 6 tháng đầu năm 2013

Sáu tháng đầu năm 2013, tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận, phê duyệt 04 dự án viện trợ PCPNN với tổng số vốn cam kết viện trợ đạt 332.469 USD. Toàn tỉnh hiện nay đang triển khai thực hiện 47 chương trình, dự án viện trợ PCPNN với tổng vốn cam kết viện trợ năm 2013 là 3,174 triệu USD, tăng 88% về số dự án, tăng 25% về số vốn cam kết so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị giải ngân trong 6 tháng đầu năm đạt 1,65 triệu USD, bằng 52% tổng giá trị viện trợ đã cam kết. Các dự án viện trợ PCPNN được thực hiện trên địa bàn đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đỡ trực tiếp cho người dân trong vùng dự án. Nội dung hoạt động của các dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực phát triển cộng đồng, cải thiện môi trường nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân các vùng dự án, từng bước xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN được thực hiện chủ động và có hiệu quả.

Trong sáu tháng cuối năm 2013, ngoài việc tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các dự án đang và chuẩn bị triển khai, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ chính như sau: Xây dựng Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục hoàn thiện Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, vận động viện trợ các dự án phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang với các tổ chức PCPNN đã và đang hoạt động tại tỉnh, mở rộng quan hệ với các tổ chức PCPNN có tiềm năng; bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức cho cán bộ làm công tác PCPNN.

 

(Tổng hợp từ Báo cáo công tác PCPNN 6 tháng năm 2013)

 

Phòng Hợp tác quốc tế

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9423408
  • Trong ngày:1667
  • Trong tuần:1667
  • Trong tháng:476218
  • Trong năm:476218