Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thông tư 07/2015/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

Ngày 15/6/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 07/2015/TT-BTP về việc qui định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật.

Thông tư qui định chi tiết và biện pháp thi hành các qui định về quy trình, hồ sơ thẩm định, cho ý kiến chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật; chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật; trình tự thủ tục tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật và một số biểu mẫu về hợp tác quốc tế về pháp luật.

Trong quá trình thẩm định văn kiện, chương trình, dự án hợp tác pháp luật thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản theo quy định tại Nghị định 38/2013/NĐ-CP và quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phủ chính phủ nước ngoài, cơ quan chủ quản có trách nhiệm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan để cho ý kiến thẩm định.Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản cho cơ quan chủ quản hoặc cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định dự án.

Theo Thông tư, việc chia sẻ thông tin,  kết quả hợp tác quốc tế về pháp luật phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Nội dung chia sẻ thông tin hợp tác quốc tế về pháp luật bao gồm các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, các văn kiện chương trình, dự án; các báo cáo kết thúc dự án viện trợ, báo cáo kết quả hội nghị, tọa đàm quốc tế…

Về các trình tự, thủ tục tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình, dự án, viện trợ phi dự án về pháp luật: trong thời hạn 05 ngày làm việc,cơ quan chủ quản có trách nhiệm gửi Quyết định về việc tạm đình chỉ, đình chỉ chương trình/dự án cho nhà tài trợ và đối tác nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2015 và thay thế cho Thông tư số 10/2008/TT-BTP ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về hợp tác với nước ngoài về pháp luật./.

Xem chi tiết Thông tư Tại đây

    Nguyễn Huyền Trang, Phòng Hợp tác quốc tế

                                           

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9467626
  • Trong ngày:1372
  • Trong tuần:2862
  • Trong tháng:520436
  • Trong năm:520436