Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Tiến tới Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp: 4 điểm mới cơ bản

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25-6-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2015 gồm 10 chương, 98 điều với nhiều điểm mới đáng lưu ý. Chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, Báo Bắc Giang giới thiệu những điểm mới cơ bản của Luật.

Cử tri trong tỉnh thể hiện trách nhiệm của mình thông qua lá phiếu.

1. Thẩm quyền quyết định ngày bầu cử: Theo quy định của Luật sửa đổi, quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc, việc bầu cử bổ sung ĐBQH trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ và quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia thuộc về Quốc hội. Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 4 quy định: Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử ĐBQH, bầu cử đại biểu HĐND các cấp; quyết định việc bầu cử bổ sung ĐBQH trong thời gian giữa nhiệm kỳ; quyết định, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Luật cũng quy định rõ: Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử.

2. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số và phụ nữ: Luật quy định phải có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH là người dân tộc thiểu số đất phước tân và ít nhất 35% những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là nữ. 

Khoản 2 và 3, Điều 8 quy định: Số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử ĐBQH do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH là người dân tộc thiểu số. Số lượng phụ nữ khu dân cư phước tân được giới thiệu ứng cử ĐBQH do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH là phụ nữ.

Khoản 2, Điều 9 nêu rõ: Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố, khóm (gọi chung là tổ dân phố), đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế  lắp đặt điều hòa tại bắc ninh trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, trong đó bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ.

3. Về cử tri: Ngoài các quy định khác, điểm mới nổi bật thể hiện tại Khoản 5, Điều 29: Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu ĐBQH và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc".

4. Tiêu chuẩn đại biểu quy định ở hai luật: Tiêu chuẩn của người ứng cử ĐBQH được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội; tiêu chuẩn đại biểu HĐND quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

Tuy hai luật quy đinh, song các ĐBQH/HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn gồm: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; có trình độ văn hóa, chuyên môn sửa chữa điều hòa tại bắc ninh, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ ĐBQH/HĐND; liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội/ HĐND.

Theo Thanh Hải, Báo Bắc Giang (tổng hợp)

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25-6-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2015 gồm 10 chương, 98 điều với nhiều điểm mới đáng lưu ý. Chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, Báo Bắc Giang giới thiệu những điểm mới cơ bản của Luật.

Cử tri trong tỉnh thể hiện trách nhiệm của mình thông qua lá phiếu.

1. Thẩm quyền quyết định ngày bầu cử: Theo quy định của Luật sửa đổi, quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc, việc bầu cử bổ sung ĐBQH trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ và quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia thuộc về Quốc hội. Cụ thể, tại Khoản 1, Điều 4 quy định: Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử ĐBQH, bầu cử đại biểu HĐND các cấp; quyết định việc bầu cử bổ sung ĐBQH trong thời gian giữa nhiệm kỳ; quyết định, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Luật cũng quy định rõ: Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử.

2. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số và phụ nữ: Luật quy định phải có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH là người dân tộc thiểu số và ít nhất 35% những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là nữ. 

Khoản 2 và 3, Điều 8 quy định: Số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử ĐBQH do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng dân tộc của Quốc hội, bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH là người dân tộc thiểu số đất đồng nai. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử ĐBQH do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH là phụ nữ.

Khoản 2, Điều 9 nêu rõ: Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố, khóm (gọi chung là tổ dân phố), đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế điều hòa bắc ninh trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, trong đó bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ.

3. Về cử tri: Ngoài các quy định khác, điểm mới nổi bật thể hiện tại Khoản 5, Điều 29: Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu ĐBQH và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc".

4. Tiêu chuẩn đại biểu quy định ở hai luật: Tiêu chuẩn của người ứng cử ĐBQH được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội; tiêu chuẩn đại biểu HĐND quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

Tuy hai luật quy đinh, song các ĐBQH/HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn gồm: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác bán đất phước tân và uy tín để thực hiện nhiệm vụ ĐBQH/HĐND; liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội/ HĐND.

Theo Thanh Hải, Báo Bắc Giang (tổng hợp)

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9401685
  • Trong ngày:3101
  • Trong tuần:3101
  • Trong tháng:454495
  • Trong năm:454495