nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn phòng Sở

1. Thông tin chung

Chánh Văn phòng: Tôn Thị Thiện Quyên

SĐT: 0204.3992.232.

Fax: 0240. 3992.238

Email: quyenttt_sngv@bacgiang.gov.vn

2. Chức năng

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổng hợp, đầu mối điều phối và phối hợp các hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; cải cách hành chính; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; ứng dụng công nghệ thông tin; tài chính kế toán; hành chính, quản trị; văn thư - lưu trữ; lễ tân và đào tạo bồi dưỡng kiến thức đối ngoại; xây dựng cơ quan văn hóa; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; dân vận và một số công tác khác theo phân công của Giám đốc Sở.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

* Công tác tham mưu, tổng hợp:

- Xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Sở; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các chương trình, kế hoạch của Sở.

- Thông báo, truyền đạt ý kiến, văn bản, tài liệu chỉ đạo, điều hành của cấp trên đến các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, người lao động; giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, văn bản đó;

- Tổng hợp, tham mưu các báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở theo quy định.

* Công tác điều hành:

- Là đầu mối phối hợp các phòng liên quan giúp Lãnh đạo Sở xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh;

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy chế làm việc của Sở.

* Công tác tổ chức bộ máy:

- Tham mưu và tổ chức thực hiện việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ tiền lương, nghỉ hưu, thôi việc, buộc thôi việc và các chế độ chính sách sách đối với cán bộ, công chức, viên chức hành chính và sự nghiệp theo phân cấp quản lý;

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ, đào tạo của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

* Công tác cải cách hành chính:

-  Tham mưu trong công tác cải cách hành chính, duy trì hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại, giải quyết thủ tục hành chính của Sở theo cơ chế “một cửa hiện đại”; thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Sở, tham mưu, theo dõi, kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của cơ quan;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng thông tin trong hoạt động của Sở; quản trị và cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử của Sở.

* Công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật:

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, đề xuất, tổng hợp, báo cáo, đánh giá công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Hội đồng Sáng kiến của Sở.

* Công tác tài chính - kế toán:

- Tham mưu và thực hiện việc sử dụng và quản lý kinh phí ngân sách phục vụ hoạt động của cơ quan đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định hiện hành của nhà nước.

* Công tác hành chính – quản trị:

- Tổ chức quản trị hệ thống thông tin, liên lạc, mạng nội bộ trong cơ quan, phối hợp các phòng chuyên môn cung cấp thông tin, xử lý thông tin kịp thời chính xác phục vụ cho các hoạt động của Sở;

- Tham mưu và thực hiện mua sắm, bảo quản, sửa chữa trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, xây dựng cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở.

* Công tác văn thư – lưu trữ:

- Tổ chức quản lý văn bản đi - đến của Sở; kiểm tra thể thức văn bản và trình tự ban hành văn bản sau khi được Lãnh đạo Sở phê duyệt theo quy định của nhà nước; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan. Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nhà nước. Thực hiện việc quản lý, sử dụng con dấu theo quy định;

* Công tác lễ tân đối ngoại:

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại; chủ trì về lễ tân và hậu cần đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh hoặc quá cảnh tại địa phương;

- Tham mưu soạn thảo các công thư, công hàm đối ngoại để phúc đáp, chúc mừng tới các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về nghi lễ đối ngoại trong công tác đón tiếp khách nước ngoài của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh;

* Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối ngoại:

- Tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

* Công tác khác:

- Tham mưu triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tội phạm;

- Tham mưu triển khai công tác dân vận theo mục tiêu và nội dung của các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo;

- Tham mưu triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan theo quy định;

- Thực hiện công tác tạp vụ, vệ sinh, đảm bảo cảnh quan, môi trường làm việc tại trụ sở cơ quan; bảo vệ cơ quan; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ;

- Phối hợp tham mưu triển khai công tác dân quân tự vệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

Các tin khác

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10330195
  • Trong ngày:638
  • Trong tuần:638
  • Trong tháng:473015
  • Trong năm:1383005